หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
 
พันธกิจ
 
    การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
    การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในชุมชน การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ ชุมชน
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอดจนความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 บ้านเมืองน่าอยู่
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,792 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com