หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง [ 24 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 144  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 140  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 121  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 126  
 
พระราชกฤีษฎาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 152  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 141  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 114  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,802,201 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com