หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 7 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 157  
 
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 มาตรการสำคัญที่ประชาชนต้องรับทราบเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง [ 24 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 189  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 178  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 178  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 209  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 148  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 145  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 152  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 161  
 
พระราชกฤีษฎาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 190  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 146  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 148  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 146  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 129  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 187  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 138  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 150  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 166  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,845,800 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com