หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชกฤีษฎาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
พรบ.ขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 11 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 1,317,595 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com