หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 2 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
พระราชกฤีษฎาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 ภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2561 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 11 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 2,537,384 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com