หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข่าวสาร
 


 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในพื้นที่ตำบลโพนจาน หรือผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่
3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2507)
4.สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น
5.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
2.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใช้ได้ทุกธนาคาร (ยกเว้นประเภทฝากประจำ ) ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
3.กรณีผู้มีสิทธิลงทะเบียนยังทำงานในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าไม่ได้เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำขอฯ แทน โดยแนบใบมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนา
สิทธิที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.ผู้สูงอายุจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
***อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เดือนไหน เริ่มรับเงินเดือนถัดไป (กรณีเกิดวันที่1 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนเกิด)***
โดยจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้
1.อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท
2.อายุ 70 -79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท
3.อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท
โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-595177

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 09.48 น. โดย คุณ มลฤดี มหาสมเหลา

ผู้เข้าชม 121 ท่าน

 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,845,830 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com