หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข่าวสาร
 


 
รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 

     สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบัน พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยเก่า) และขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ขยะมูลฝอยใหม่) จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดและสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจจะมาจากสาเหตุการไม่ให้ความสำคัญและความพร้อมต่อการแก้ไขปัญหาที่ยังไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป  ตามแผนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 และแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559-2560)  ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs ประชารัฐ  คือ  การมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน เริ่มจากส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง  ลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะมูลฝอย ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการกำจัดลดลง และมีการกำจัดที่ถูกวิธีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยดำเนินการภายใต้หลัก & ประชารัฐ
     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน จึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ แนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นน้อยลง
จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนทุกท่านให้ความร่วมมือ ร่วมใจ นำหลัก 3Rs ไปใช้เพื่อให้ครัวเรือนของท่าน และชุมชน/หมู่บ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนจาน มีความสะอาด น่าอยู่ ปราศจากโรคภัยต่างๆ และสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 14.09 น. โดย คุณ มลฤดี มหาสมเหลา

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,882 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com