หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ข่าวสาร
 


 
โครงการฺ อบต.สัญจรและจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม โดยนายสมพงษ์ มณีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลลงพื้นที่่ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สำหรับการลงพื้นที่  จัดประชุม ประชาคมเป็นการปรัับปรุุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในเขตพื้นที่่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เพื่่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็น เครื่่องมือ ในการพัฒนาตลอดจนบููรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพฒนาท้องถิ่นที่่มี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่่วนตำบลโพนจาน ได้้ลงพื้้นที่่ประชุุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 10 หมู่บ้านแล้ว ประกอบด้วย หมู่่ที่่ 1 บ้านนาซอ,หมู่ที่ 2 บ้านโพนจาน ,หมู่ที่ 3 บ้านบงคำ หมู่ที่ 4 บ้านต้าย ,หมู่ที่ 6 บ้านกุดตะกล้า, หมู่ที่ 7 บ้านทรายคำ ,หมู่ที่ 9 ทรายทอง ,หมู่ที่ 10 บ้านโพนเจริญ ,หมู่ที่ 11 บ้านน้อยศรีวิลัย และ หมู่ที่ 12 บ้านต้าย ระหว่างวันที่่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2566

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2566 เวลา 15.43 น. โดย คุณ มลฤดี มหาสมเหลา

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
“โพนจานน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา
การเกษตรพัฒนา ชาวประชามีความสุขอย่างยั่งยืน”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
ยินดีรับใช้ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,636 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com