หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นางมงกุฎนภา อินทรพุฒ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - ติดต่อ
    - คู่มือบริการประชาชน
    - ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
    - ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - เฟสบุ๊ค อบต.โพนจาน
    - Line อบต.โพนจาน
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
    - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
    - แบบคำร้องทั่วไป
    - แบบคำร้องขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
    - ร้องเรียนร้องทุกข์
    - แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
    - ร้องเรียนทุจริต
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - แจ้งโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ 10
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือนพฤศจิกายน 2563
    - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือนธันวาคม 2563
    - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือนมกราคม 2564
    - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564
    - ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือนมีนาคม 2564
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
    - ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 64-66
    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
    - ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
    - โครงการประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563
    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
    - ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณและเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ
    - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    - การติดตามผลแผนพัฒนาบุคลากร
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
    - ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
    เว็บบอร์ด
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2563 ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    - ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
    - ออกรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    - เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
    - ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
    - ประกาศจริยธรรมองค์กร
    - นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2563 ภายใต้การรณรงค์เสริมสร้างการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    - ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    - รายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563
    - รายงานประเมินความเสี่ยงเพิ่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ประจำปี พ.ศ.2563
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    - รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรฺรัปชัน
    - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
    - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
    - ประกาศค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
    กิจกรรม
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 1,656,982 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com