หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phonchan.go.th/org... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
2.คลิ๊กเลือกแถบเมนูด้านซ้าย เลือกข้อความ โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phonchan.go.th/boa... https://www.phonchan.go.th/sta... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ คณะผู้บริหาร
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ บุคลากร คลิ๊กเลือก หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กเลือก อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น คลิ๊กเลือก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phonchan.go.th/con... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ คลิ๊กเลือก ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ภายในหน่วยงาน คลิ๊กเลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กเลือก คู่มือการปฏิบัติงาน
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กเลือก คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phonchan.go.th/new... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ หัวข้อ ข่าวสาร คลิ๊กเลือก ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phonchan.go.th/web... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รับเรื่องราวร้องเรียน คลิ๊กเลือก กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.phonchan.go.th/hom... https://www.facebook.com/phonc... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูล่างสุุด เลือกคลิ๊กคิวอาร์โค๊ด  เฟสบุ๊ค ,หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด Line
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phonchan.go.th/web... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน หน้าหลัก (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูล่างสุุด เลือกหัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน หน้าหลัก (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูด้านซ้ายมือ เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.เลือกหัวข้อ แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 5 คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/ser... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 5 คู่มือการปฏิบัติงาน
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ เกี่ยวกับหน่วยงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือก บริการประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 9 สถิติ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน หน้าหลัก (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูด้านซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน
- เลือกลำดับที่ 8 รายงานอื่นๆ
-เลือก รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565
o18 E-Service https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ website อบต.โพนจาน หน้าหลัก (www.phonchan.go.th)
- เลือกเมนูด้านซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ E-Service
- เลือกคิวอาร์โค๊ด E-Service ด้านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phonchan.go.th/new... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ ข่าวสาร คลิ๊กข้อความลำดับที่ 2 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี (สขร.)
1.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565
2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
3.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565
4.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
5.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phonchan.go.th/pro... https://www.phonchan.go.th/pro... 1.เข้าสู่ websize อบต.โพนจาน www.phonchan.go.th หน้าหลัก
-คลิ๊กเลือกหัวข้อแถบซ้ายมือ เลือกหัวข้อ รายงาน คลิ๊กข้อความลำดับที่ 3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายปี (สขร.)
2.เลือกหัวข้อ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.phonchan.go.th/pro...
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,359,854 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com