หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทโส้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
1
2
3
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ElT) [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2 [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์เรื่องขยายกำหนดระยะเวลา ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งป [ 7 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 48 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 25 [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการเพ [ 24 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 128 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว814  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566 กศ. มท 0816.2/ว823 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว819  [ 21 ก.พ. 2567 ]
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.4/ว2 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว789  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว787 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กสธ. มท 0819.3/ว790  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 สน.บถ. -  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว803 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 20 ก.พ. 2567 ]
แจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนรูปแบบการประกวดจังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดต้นแบบ กสว. มท 0820.2/ว785  [ 20 ก.พ. 2567 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว783  [ 20 ก.พ. 2567 ]
การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว704  [ 20 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
   
   
 
นพ 0023.3/ว248  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (704)  [ 16 ก.พ. 2566 ]  
นพ 0023.4/ว2060 เรื่อง ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ)  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
นพ 0023.4/ว2057 เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
นพ 0023.4/3975 เรื่อง เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  [ 18 เม.ย. 2565 ]  
นพ 0023.1/ว 1456 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครพนม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 31 มี.ค. 2565 ]  
นพ 0023.4/ว 5744 เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
นพ​0023.4​/ว50​11 เรื่อง​ ขอความอนุเคราะห์​ประชา​สัมพันธ์​สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์​การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล​  [ 19 พ.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว4979 เรื่อง การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 17 พ.ย. 2564 ]  
 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  [ 16 พ.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว1300 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  [ 3 พ.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว1299 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 3 พ.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว1274 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณ ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  [ 1 พ.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว4650 เรื่อง ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 26 ต.ค. 2564 ]  
นพ0023.4/ว4621 เรื่อง ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน  [ 25 ต.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว4608 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2562 และเหตุการประทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมา  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว4611 เรื่อง แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว4603 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอทำความตกลงยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ในช่วงที่ได้มีการสอนชดเชย  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
นพ 0023.5/ว 3238 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นพ 0023.5/ว 3233 เรื่อง การจัดทำแบบสำรวจหน่วยภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
นพ 0023.5/ว 3251 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
   
   
 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งถนนลูกรัง สายหน้าวัดป่าโสตถิธรรมไปนานายนิกร บ [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูรังสายนานางแสงจันทร์ ไปนานายตุ๋ยบ้านนาล้ [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.โพนจาน โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย ตั้ [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองควายด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกคว้นสะพายหล่ จำนวน 2 เครื่อง โด [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โพนจาน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ [ 15 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนจาน [ 14 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรณีซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิม [ 12 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธ [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยว [ 9 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายเคียง ถึงบ้าน [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.โพนจาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนกอแต้ ถึงหนองเอียด โ [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
   
   
 


อบต.โพนจาน ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยหินซะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางแสงจันทร์ ไปนานายตุ๋ยบ้านนาล้อม บ้ายต้าย โดยวิธีเฉพา [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าวัดป่าโสตถิธรรมไปนานายนิกร บ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองควายด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนจาน ครั้งท [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนจาน ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖ [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก เเบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙ [ 9 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนกอแต้ ถึงหนองเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายเคียง ถึงบ้านนายสนธยา โดยวิธีเฉพาะเจ [ 6 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายน้ำทวย บ้านทรายทอง [ 1 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพนจาน ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 25 ม.ค. 2567 ]
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะ [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะ [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 153 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 น้ำดื่มบรรจ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 192 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง แจ้งโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 229 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้งถนนลูกรัง สายหน้าวัดป่าโสตถิธรรมไปนานายนิกร บ [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูรังสายนานางแสงจันทร์ ไปนานายตุ๋ยบ้านนาล้ [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองควายด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกคว้นสะพายหล่ จำนวน 2 เครื่อง โด [ 15 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลโพนจาน [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมสะพานข้ามห้วยหินซะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางแสงจันทร์ ไปนานายตุ๋ยบ้านนาล้อม บ้ายต้าย โดยวิธีเฉพา [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายหน้าวัดป่าโสตถิธรรมไปนานายนิกร บ้านต้าย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 15 ก.พ. 2567 ]

 
แจ้งไฟใหม้ เส้นทางไปวัดป่าแก้วมณีครับ (21 ก.พ. 2567)    อ่าน 9  ตอบ 0  
ถนนเส้นทางหนองแจ้งทางไปนาผู้ช่วยอำพลขาด (7 ส.ค. 2566)    อ่าน 90  ตอบ 1  
แจ้งช่างไฟ. อบตโพนจานไฟส่องทาง หมู่ 12 บ้านต้าย (23 พ.ค. 2565)    อ่าน 240  ตอบ 0  
วอนผู้เกียวข้องมาเบิ้งและมาดูแลด้วยจ้า ให้ถนนเส้นนี้สมบูรณ์เหมือนเส้นอื่นแน่จ้า (17 พ.ค. 2565)    อ่าน 210  ตอบ 0  
 
 
 
       
สินค้าทางการเกษตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย
  ผลิตภัณฑ์
   
สถานที่สำคัญ  
 
 
 
       
  คู่มือประชาชน
 
 
สายตรงนายก
โทร : 086-240-4373
 
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม  
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
สำรวจความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
FACEBOOK อบต.โพนจาน
LINE อบต.โพนจาน
  LINK ที่น่าสนใจ
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลโพนจาน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,845,763 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com