หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายก อบต.โพนจาน
 
 
  ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นพ 0023.4/ว 1825 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
นพ 0023.4/ว 1827 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพิ้นที่  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
นพ 0023.4/ว 469  เรื่องกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 1531   เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดนครพนม  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 413 เรื่อง การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 26 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 399 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่ดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 3122 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  [ 22 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 1235 เรื่อง การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 15 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 364 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563  [ 15 มี.ค. 2564 ]  
นพ 023.4/ว 1109  เรื่อง ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์สมัครเข้ารับเลือกตั้งการเป็นสมาชิกสภาเทศบาล  [ 8 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 319 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 4 มี.ค. 2564 ]  
ที่ นพ 0023.4/ว 320  เรื่อง แจ้งการลงพื้นที่โครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (TIA)  [ 3 มี.ค. 2564 ]  
ที่่ นพ 0023.4/ว 955 เรื่อง ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 1 มี.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 865 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 775 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 716 เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 15 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 652 เรื่อง การประสานการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 9 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 570  เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 4 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 153 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 2 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 512 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 2 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 495 เรื่อง แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 1 ก.พ. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 315  เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 22 ม.ค. 2564 ]  
ที่ นพ 0023.4/ว 314  เรื่อง ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 21 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 215 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหารือแนวทางปฏิบัติงานหรือการติดต่อราชการกับจังหวัด  [ 15 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 163 เรื่อง การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 067 เรื่อง การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 041 เรื่อง การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 6 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 057 เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 6 ม.ค. 2564 ]  
นพ 0023.4/ว 2091 เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 29 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5671 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น  [ 17 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5643 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รณรงค์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 15 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5600 เรื่อง การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5605  เรื่อง การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดละเมิด ด้านการเงิน และการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5606  เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563  [ 14 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 2012 เรื่อง หาเรื่องการจัดเลี้ยงให้กับอาหารให้กับเจ้าหน้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  [ 9 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5241 เรื่อง ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564  [ 3 ธ.ค. 2563 ]  
นพ 0023.4/ว 5398 เรื่อง การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง  [ 2 ธ.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 101,669 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com