หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำหลักระบบประปา บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำหลักระบบประปา บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบงคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยศรีวิลัย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีกลางและระเบียบท่าน้ำ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาจัดทำสายสะพายนางนพมาศ จำนวน ๓ สาย ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
อบต.โพนจาน   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   น้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๗๑ ถัง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวอารียา ขวาไชยวี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวอภิรมย์ มีปี้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวมิลตรา มหาสมเหลา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวเพ็ญนิภา โพติยะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอารมณ์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้าย (สายทางเส้นวัดป่าโสตถิธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
อบต.โพนจาน   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,376,199 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com