หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกรอบเกียรติบัตรและชุดของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการติดตั้งและจัดเก็บเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำหลักระบบประปา บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างขยายเขตท่อส่งน้ำหลักระบบประปา บ้านโพนจาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านบงคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยศรีวิลัย ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหาร น้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่เวทีกลางและระเบียบท่าน้ำ ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำสายสะพายนางนพมาศ จำนวน ๓ สาย ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ตำบลโพนจาน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]น้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๓๗๑ ถัง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวอารียา ขวาไชยวี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวอภิรมย์ มีปี้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวมิลตรา มหาสมเหลา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทั่วไป นางสาวเพ็ญนิภา โพติยะ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอารมณ์ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้าย (สายทางเส้นวัดป่าโสตถิธรรม) หมู่ที่ ๔ ตำบลโพนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ(DSPM) เด็กปฐมวัยในศูนย์(อายุ2-5ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 5,602,657 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com