หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 
 
 
นายสมพงษ์ มณีรัตน์
นายกองค์การบรืหารส่วนตำบลโพนจาน
 
 
  สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
   
  การเกษตร พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 5,725 ไร่ มีพื้นที่
สาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน รวม 441 ไร่ ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชะทำนา ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว
มันสำปะหลัง ยางพารา พริก มะเขือเทศ
  การประมง มีการทำประมงน้ำจืดเล็กๆน้อยๆตามบริเวณแหล่งน้ำต่างๆ
  การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน
เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
ภูมิประเทศ
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยรวม เป็นที่ราบและเป็นที่ราบลุ่มอยู่บ้าง มีป่าไม้สลับกับพื้นที่ราบ ทางทิศใต้ของพื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นทุ่งกว้าง ซึ่งปีใดมีฝนตกชุกจะมีสภาพน้ำท่วมขัง มีลำห้วยไหลกระจายอยู่ภายในตำบล เช่น ลำห้วยต้าย ลำห้วยหินชะแนน เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา
 
ภูมิอากาศ
 
 
 
ภูมิอากาศของตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม จะมีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้ เพราะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอิทธิพลจากป่าไม้และเทือกเขาจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งพายุจากทะเลจีนใต้ ที่เคลื่อนผ่านหรือเคลื่อนเข้าใกล้ฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม สภาพดินฟ้าอากาศของตำบลโพนจาน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
    ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ฤดูร้องจะมีอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 37-41 องศาเซลเซียส
    ฤดูฝน เรื่องตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคมของทุกปี จะมีฝนตกชุก โดยเฉพาะที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม จะประสบอุทกภัยได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปี เช่น บ้านต้าย บ้านกุดตะกล้า บ้านโพนจาน เป็นต้น
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยทั่วไปอากาศจะหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 16-25 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำสุดในช่วง 8-15 องศาเซลเซียส แต่ก็มีบางปีที่อุณหภูมิต่ำสุดอาจจะต่ำกว่านั้นได้
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
 
ประชากรในตำบลโพนจานนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยโดยภายในตำบลมีวัด จำนวน 8 แห่ง และที่พักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
 
 
 
สังคมส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงามตามประเพณีพื้นบ้านของอีสานโดยทั่วไป ไม่ละทิ้งประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา งานบุญของท้องถิ่นต่างๆ เช่น ประเพณีแซงซะนาม บุญผเวส บุญประทายข้าวเปลือก เป็นต้น
 
การศึกษาในตำบล
 
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิสมพร หมู่ที่ 3
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4
โรงเรียนประถมในสังกัดพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  โรงเรียนบ้านบงคำ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนบ้านต้าย หมู่ที่ 4
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
ศาลาประชาชม จำนวน 10 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนจาน หมู่ที่ 2
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย หมู่ที่ 4
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
อาสาสมัครด้านสาธารณสุข (อสม.)
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 
 
 
เส้นทางคมนาคมที่สำคัญของตำบลโพนจาน คือทางหลวง หมายเลข 2028 ระหว่างบ้านโพนจาน - โพนเจริญ ซึ่งเส้นทางหลักเชื่อมการคมนาคมของตำบลโพนจาน เส้นทางนี้ตัดผ่านพื้นที่ตำบลโพนจาน ในหมู่ที่2 และหมู่ที่ 10 เป็นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างตำบลโพนจาน กับ เขตเทศบาลตำบลโพนสวรรค์ และเขตตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม และตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครนอกจากนั้นภายในตำบลยังมีถนนท้องถิ่น เป็นถนนลูกรังเสียส่วนมากจานวน 75 % ซึ่งเป็นเส้นทางใช้ติดต่อกันภายในตำบลและระหว่างตำบล ที่เหลือโดยรวมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างบางหมู่บ้าน ประมาณหมู่บ้านละ 1,000 เมตร
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
โทรศัพท์ : 042-595-177 โทรสาร : 042-595-177
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน
จำนวนผู้เข้าชม 6,845,827 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com